Principals activitats del club de pàdel

Escola de pàdel

Cursos de 9 mesos de durada dividits en trimestres i amb una freqüència d’1 o 2 dies per setmana. Permet als alumnes consolidar tots els cops. Les classes es divideixen en tres nivells:

Nivell 1: Iniciació

Entre 6 i 10 anys; el màxim d’alumnes és de 6.
A partir de 12 anys; el màxim és de 4 alumnes.

Nivell 2: Perfeccionamient

Tots els grups són d’un màxim de 3 alumnes.

Nivell 3: Competició

El director determina el nivell dels grups, que seran de 3 alumnes.

Classes particulars

Per a jugadors que vulguin un aprenentatge personalitzat.
Correcció individualitzada dels defectes de joc per a una correcta evolució del jugador.

Classes en grup

És una bona forma d’integrar i relacionar els nous jugadors en l’ambient del pàdel. Al mateix temps permet treballar la correcció dels cops i gestionar situacions tàctiques. Poden ser grups de 2, 3 o 4 jugadors.

Classe – Partit

Els jugadors treballen la tàctica i l’estratègia amb un professor, el qual els corregirà la posició per realitzar cops correctes i els ajudarà a treballar l’estratègia en cada punt.

La direcció es reserva el dret de modificar o suspendre alguna de les activitats setmanals depenent del nombre d’inscripcions.